Regulamin Leafy Kosmetyki Naturalne

Regulamin sklepu internetowego stan prawny na dzień 16 kwietnia 2018 roku

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Właścicielką, a jednocześnie prowadzącą sklep internetowy Leafy Kosmetyki Naturalne, działającego pod adresem internetowym leafy.pl, jest Katarzyna Baka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Baka Leafy Kosmetyki Naturalne z siedzibą w Krakowie, os. Osiedle na Skarpie nr 54, lok. 8, 31-911 Kraków, Polska, adres poczty elektronicznej (e-mail): leafykosmetyki@gmail.com, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 5130151846, REGON 120618891, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów 
  w sklepie internetowym prowadzonym w domenie leafy.pl,oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów.
 3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 3. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem  leafy.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
 2. Sprzedawca – Katarzyna Baka działająca pod firmą Leafy Kosmetyki Naturalne z siedzibą w Krakowie, os. Osiedle na Skarpie nr 54, lok. 8, 31-911 Kraków, będąca właścicielem Sklepu;
 3. Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie, posiadający Konto Klienta;
 4. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednią ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
 5. Produkt/Towar – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;
 6. Zamówienie – składana przez Klienta, za pośrednictwem sieci internetowej, oferta zawarcia ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży towarów, które Klient wybrał spośród prezentowanych w Sklepie;
 7. Rejestracja – utworzenie indywidualnego Konta Klienta w Sklepie, niezbędne do składania Zamówień;
 8. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta niezbędne do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, informacje dotyczące płatności za zamówienia.
 9. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy;
 10. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
 11. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
 12. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 13. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej, która ma na celu automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści, zawierających informacje o produktach w sklepie internetowym.
 1. 5. Integralną część Regulaminu stanowią odnoszące się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem będącym Konsumentem załączniki:
 2. a) formularz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy;
 3. b) formularz reklamacji Konsumenta.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową oraz dysponowaniem przez Klienta aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Prezentacja towarów i informacje na ich temat zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie oznaczają aktualnej dostępności towarów w magazynie Sprzedawcy.
 6. Zamówienia Klientów przyjmowane są poprzez stronę internetową leafy.pl, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Sklepu, w szczególności z przyczyn technicznych lub innych, w tym niezależnych od Sprzedawcy.
 7. Klient zobowiązuje się podczas tworzenia Konta Klienta do podania prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.
 8. Przed założeniem Konta Klienta, a także złożeniem Zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Składanie Zamówień
 1. Ogłoszenia, ceny oraz wszelkie inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu dokonania zakupu Klient musi wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
 3. a) Klient, klikając na wybrany przez niego towar umieszcza go w ,,Koszyku” poprzez podanie żądanej ilości towaru i kliknięcie na symbol ,,Koszyka” zakupów.
 4. b) zakłada Konto Klienta, podając w tym celu prawdziwe dane w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Natomiast wcześniej zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia.
 5. b) Klikając na przycisk "Twój Koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w ,,Koszyku” i w razie potrzeby dokonać zmian.
 6. c) Klient wskazuje adres dostawy, na który ma zostać doręczona zamawiana przesyłka oraz podaje dane na potrzeby wystawienia Faktury VAT. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Zamówienia.
 7. d) dokonuje wyboru dostawy, spośród dostępnych na stronie internetowej opcji.
 8. e) akceptuje regulamin Sklepu oraz wybiera sposób płatności
 9. f) dokonuje płatności na kwotę stanowiącą sumę łącznej ceny zamawianych towarów (cena towaru zawierająca ustawowy podatek VAT) i kosztów dostawy.
 10. e) Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie o otrzymaniu oferty Klienta, a nie oświadczenie o przyjęciu tej oferty. Przyjęcie przez Sprzedawcę oferty Klienta, następuje z chwilą przesłania przez Sprzedawcę na adres skrzynki pocztowej (e-mail) Klienta wiadomości elektronicznej informującej o przygotowaniu zamówienia w toku.
 11. Sklep może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to umowy zawartej przed przedmiotowymi zmianami.
 • Cena i Koszty dostawy
 1. Wszystkie ceny na stronie leafy.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN). Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Informacja o aktualnej wysokości kosztów dostawy dostępna jest na stronach poszczególnych towarów Sklepu pod pozycją „Koszty wysyłki". Koszt dostawy jest również podawany w oknie dialogowym wyświetlanym po dodaniu towaru do koszyka oraz w podsumowaniu zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie leafy.pl, w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych lub wyprzedaży w każdym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Promocje organizowane przez Sprzedawcę nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Metody płatności dostępne w Sklepie to:

1) przelew bankowy (tradycyjny) na rachunek bankowy Sprzedawcy – zamówienie jest przekazywane do realizacji po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą pełnej ceny za zamówienie (łącznie z kosztem dostawy);

2) płatność on-line:

 1. a) przelew elektroniczny;
 2. b) płatność kartą płatniczą lub kredytową – zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji zapłaty pełnej ceny za zamówienie (łącznie z kosztem dostawy).
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowej dezaktywacji poszczególnych form płatności, w szczególności z uwagi na ograniczenia techniczne albo przyczyny leżące po stronie operatora płatności.
 5. Klient, który wybrał formę płatności wskazaną w ust. 5 pkt 1 (tradycyjny przelew bankowy), powinien w tytule przelewu podać numer złożonego zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności opłaty na rachunek bankowy, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.
 7. Dane do przelewu:
  Rachunek bankowy:

Leafy Kosmetyki Naturalne Katarzyna Baka, Os Na Skarpie 54/8 31-911  Kraków
Nr konta: 67 1050 1445 1000 0097 0264 8685
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

 • Dostawa
 1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.

    2.Towar dostarczany jest na terenie Polski i poza jej granicami. Krajowe i międzynarodowe możliwości wysyłki podane są indywidualnie na stronie każdego produktu.  

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 2. Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zostają naliczane według obowiązujących cenników firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
 • Poczta Polska;
 • przesyłka kurierska – wysłana za pośrednictwem firmy DPD.
 1. Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie, czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, przed podpisaniem listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować Sprzedawcę.
 2. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie.
 • Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Jeżeli Klient zawiera umowę sprzedaży jako Konsument, przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy (bez podania przyczyny) – pod warunkiem, że Towar nie był używany – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Sprzedający i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.
 7. Zwrotu należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy na następujący adres:

Leafy Kosmetyki Naturalne

Ul. Korony Polskiej 28

31-619 Kraków

Zwrot jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który nie jest zniszczony i jest kompletny.
 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne w zakresie art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.
 5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 6. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą umową sprzedaży, poprzez:
 • nieodpłatną naprawę;
 • wymianę Towaru na nowy;
 • zwrot kosztów Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta ( gdy naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie jest możliwa).
 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle Towar wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania Produktów.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • Bony upominkowe
 1. Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z zakupu Produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. Można nimi płacić za wszystkie Produkty wg oferty dostępnej na stronie internetowej.
 2. Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupiony bon. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 3. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość zakupionych Produktów.
 4. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość Produktów które chce zakupić opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 5. Płatności Bonem nie można łączyć z rabatami i promocjami.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, Sklep nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 7. Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.

 

 • Dane osobowe
 1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie 
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Baka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Baka Leafy Kosmetyki Naturalne z siedzibą w Krakowie, os. Osiedle na Skarpie nr 54, lok. 8, 31-911 Kraków, Polska,
 4. Składając zamówienie, Klient powinien podać swoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez Sprzedawcę i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy zawartej w następstwie przyjęcia przez Sprzedawcę oferty Klienta.
 5. Podanie Sprzedawcy danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych lub brak zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu uniemożliwia realizację zamówienia i wykonanie umowy.
 6. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej między Sprzedawcą i Klientem, w szczególności przesłania towaru do Klienta.
 7. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
 8. Sprzedawca nie ponosi konsekwencji podania błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym leafy.pl.
 2. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

Załączniki do pobrania:

1/ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

2/ Zgłoszenie reklamacyjne

 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl